La incorporació de la perspectiva de gènere al PLDT implica tenir present no només les diferències de gènere (físiques, psicològiques i socials) que condicionen les motivacions per prendre drogues i els patrons d’ús i conseqüències d’aquest consum, sinó també considerar la necessitat d’eliminar els desavantatges i les desigualtats que el gènere estableix a l’hora d’accedir als recursos preventius i d’atenció.

Des del PLDT 2017-2020 es potencia:

 • en l’àmbit formatiu:
  • participar en programes formatius de gènere i drogues entre professionals de la prevenció.
 • en l’àmbit preventiu:
  • realitzar activitats preventives dirigides a adolescents, definint la igualtat no a l’equiparació de consums o a la imitació de rols sinó a l’autonomia i el desenvolupament de projectes propis.
  • qüestionar antics estereotips de masculinitat que es trasmetren a través de la publicitat i reforçar les conductes d’autoprotecció i seguretat també entre els homes.
  • enfortir atribucions positives que els rols de gènere assignen a les dones en quant a la major preocupació per l’autocura de la salut com un fet positiu i de protecció davant del consum.
  • desmitificar idees errònies preestablertes relacionades amb el consum i el gènere i refoçar idees validades i contrastades científicament relacionades amb el consum.
 • en l’àmbit assistencial:
  • incidir sobre els factors de risc i protecció específics de cada sexe, dissenyant de manera específica i diferenciada per a dones i homes els indicadors, per a la seva adequació a les diferències en les etiologies del consum, els patrons d’ús i les seves conseqüències.
  • reconèixer la major vulnerabilitat de les dones respecte els homes en el consum de qualsevol tipus de substàncies degut a aspectes biològics i socials.
  • conèixer els efectes del consum en la salut física i mental i el benestar familiar social.
  • reconèixer la diferència en la consideració de la justificació de l’estigmatització experimentada entre homes i dones.
  • donar importància als aspectes psicoafectius i relacionals en les intervencions dirigides a dones.
  • reforçar, entre les dones, el suport familiar com un punt important per superar l’addicció.
 • en la difusió de les accions:
  • emprar un llenguatge no sexista a la documentació del Pla.