L’acceptació que el consum de drogues legals té a la nostra societat i la introducció i accessibilitat al consum de drogues il·legals ha generat un important problema social i sanitari que requereix un abordatge des de diferents àmbits. El desenvolupament dels joves i la seva actitud vers el consum de drogues ve determinat des de la família, que actua com a principal agent socialitzador i com a referent.

Les famílies han de conèixer la importància d’educar essent crítiques amb el consum de drogues i cal que treballin, amb els fills, la prevenció de conductes de risc relacionades amb l’inici del consum. Els joves, en algun moment, hauran de prendre la decisió de consumir o no fer-ho i els models de comportament que hagin vist al si familiar, juntament amb la informació sobre els efectes i els riscos del consum de drogues, determinaran la seva actitud i conducta.

Abordar el consum de drogues des de l’àmbit familiar permetrà reduir els factors de risc associats a l’inici del consum i reforçar els FACTORS DE PROTECCIÓ que condueixen a prendre decisions més saludables en relació al consum de drogues i evitar els FACTORS DE RISC:

Alguns FACTORS DE RISC dins l’àmbit familiar són*:

 • manca de supervisió de la conducta dels fills.
 • escassa definició i comunicació de normes i expectatives de conducta per als fills.
 • pautes de disciplina inconsistents o molt severes.
 • feblesa en els lligams afectius entre pares i fills.
 • baixa vinculació dels fills a la família.
 • pobresa en la comunicació i la interacció pares-fills.
 • presència de conflicte familiar.
 • actituds i conductes familiars favorables al consum de drogues.

Per contra, com a FACTORS DE PROTECCIÓ tenim:

 • existència de vincles emocionals positius entre pares i fills.
 • existència de normes familiars i pautes de conducta, clares i estables.
 • utilització de mètodes de disciplina positiva per part dels pares.
 • implicació significativa dels pares en la vida dels fills.
 • seguiment i supervisió de la conducta dels fills (activitats fora de casa, relacions i amistats, rendiments acadèmic…)
 • impuls i suport dels pares a la participació i vinculació dels fills en activitats i instàncies socialitzadores.
 • percepció, per part dels fills, de desaprovació familiar en relació al consum de drogues

*Programa PROTEGO

Informar-se per educar:

Programa Arica – PDS
Programa protego 2. entrenament familiar en habilitats educatives per a la prevenció de drogodependències – PDS
el cànnabis. Guia per a pares i educadors – Comunidad de madrid
50 mites sobre el tabac
usos adolescents de les drogues – sessió realitzada per professional del CAs i el CMIJ a Girona

Programa connecta amb els teus fills:

Tabac
Alcohol
porros
Estimulants

Alguns articles d’opinió:

Quan els adolescents canvien però els adults no – jaume funes