El Pla Local de Drogues constitueix el Pla Estratègic que estableix les bases per a desenvolupar a la ciutat les activitats en l’àmbit de prevenció del consum de drogues i de l’abordatge de les problemàtiques que en deriven.

És consensuat amb les entitats i serveis de la ciutat que estan directament o indirecta involucrades en el fenomen del consum de drogues i la seva atenció  i és aprovat pel Ple Municipal, amb una vigència de quatre anys.

El PLD de Terrassa observa les teories actuals de la prevenció basades en l’evidència i segueix les següents eixos de treball:

El PLD de Terrassa 2017-2020

A través d’aquest espai web volem:

  • Donar a conèixer les accions del PLD de Terrassa.
  • Establir-se com a eina de coordinació del treball entre els agents comunitaris participants del PLD.
  • Ser un espai de consulta, amb informació veraç i contrastada.
  • Recollir les aportacions de la població general: Digues la teva!.

Podeu contactar-nos a través de: Pla Local de Drogues de Terrassa

Descarrega: Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020

El PLD s’emmarca en les competències municipals segons la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.