Programa dirigit a persones joves d’entre 13 i 23 anys i a les seves famílies.Busca promoure el desenvolupament integral de joves i adolescents en els àmbits personal, familiar, educatiu i social, afavorint la seva maduresa i evolució personal i grupal, així com permetre la identificació del problema existencial que indueix a la persona a l’addicció, treballant des d’un marc terapèutic-educatiu i en pro de recuperar la seva autonomia, el seu sentit de la responsabilitat i la capacitat per prendre decisions i ser un membre actiu de la societat.

Ofereix a la població diana un espai d’atenció terapèutica a més d’un lloc i moment perquè puguin expressar les seves inquietuds, necessitats o problemàtiques. S’hi dóna orientació, suport, alternatives en les àrees d’oci, de temps lliure, de formació i laboral, a més d’un espai per fomentar l’empoderament i en el qual preparin, programin i duguin a terme la creació d’activitats que interactuïn amb la xarxa ciutadana.

Les persones adolescents participants fan demanda del programa per:

 • Consum problemàtic d’alcohol i/o altres drogues o amb conductes d’alt risc de consumir-ne;
 • Conductes addictives: com ludopaties, amb apostes on-line; jocs on-line, videojocs…
 • Conductes agressives vinculades a la violència: bulling, violència familiar.

L’accés al servei és bé per iniciativa de la pròpia persona o de la seva família o bé d’altres agents socials (serveis socials, educació), sanitaris (metges, psiquiatres, serveis d’urgències) o de justícia (Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Delegats de Justícia…).

La intervenció es realitza en tres grups dividits per franges d’edat: de 13 a 16 anys, de 17 a 20 i de 21 a 23 anys.

A la família se li ofereix la possibilitat de participar en grups de famílies, escola de pares i, paral·lelament, la realització de sessions individuals amb la persona professional terapeuta.

La durada del conjunt de la intervenció és d’aproximadament un any, amb una distribució en diferents fases per treballar aspectes diferents segons el moment evolutiu i personal del i la jove.

Es realitza:

 • Tractament individualitzat adolescent.
 • Tractament individualitzat a pares.
 • Teràpia grupal per a famílies i joves.
 • Teràpia grupal per a jove.
 • Tallers i dinàmiques de grup.
 • Grup de famílies.
 • Escola de pares.
 • Activitats de prevenció.

Per a més informació:
Alba Jove

Entitat

Associació ALBA