El Programa de Mesures Alternatives a la Sanció Administrativa- ASA-  és un programa de prevenció del consum que s’emmarca dins d’un nivell de prevenció selectiva i indicada, ja que ofereix accions educatives per a potenciar els factors protectors i minimitzar els factors de risc entre les persones adolescents intervingudes amb tinença o consum de drogues il·legals.

L’aplicació de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, malgrat el seu caràcter sancionador, ha permès aprofitar l’oportunitat de contactar amb persones joves consumidores per dur a terme un treball preventiu i de detecció precoç.

El Programa de Mesures Alternatives a la Sanció Administrativa – ASA es va incloure en el primer Pla de Treball Biennal 2012-2013 del PLDT.

El programa facilita la responsabilitat del menor i permet fer un abordatge educatiu, possibilitant una exploració individualitzada tant del consum de d’altres possibles factors de risc. Es considera efectiu per a la detecció precoç i la derivació de menors en situació de risc de consum problemàtic. També permet contactar amb persones joves de difícil accés per qualsevol altra via. Finalment permet la vinculació de la família i aquest aspecte és clau: el programa ofereix a la persona menor d’edat i a la seva família un espai de reflexió amb la finalitat de fomentar els factors de protecció.

L’objectiu principal pretén la prevenció secundària i terciària del consum de drogues en menors d’edat d’entre 14 i 17 anys residents a Terrassa que han estat denunciats per una infracció referent al consum de drogues en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita de drogues. Es realitza a través de:

  • Oferir una intervenció educativa com a alternativa a la sanció administrativa.
  • Facilitar l’accés a la xarxa sanitària de persones adolescents amb problemàtiques relacionades amb el consum de drogues.
  • Promoure la prevenció del consum de drogues entre les persones joves i les seves famílies.
  • Millorar la coordinació entre els agents implicats al territori, bàsicament entre els cossos de seguretat i els agents de salut dels serveis d’atenció al consum de drogues.

El protocol permet una intervenció inicial amb Policia Municipal i la derivació  posterior a serveis de Salut (CAS- Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències i Associació ALBA) de les persones menors d’edat sancionades administrativament. Se’ls ofereix la possibilitat de realitzar la intervenció educativa, amb un compromís signat per la persona menor d’edat i la persona adulta tutora, així com per l’agent policial responsable de la intervenció, que permet la retirada de la suspensió temporal de la sanció i la seva retirada final en cas de finalitzar la intervenció en el temps marcat.

Durant l’any 2016, 36 persones menors d’edat van ser derivades al CAS i, d’aquestes, 25 van finalitzar el programa. Durant el 2017, ALBA s’ha afegit al protocol del programa per realitzar també les intervencions.

Per a més informació sobre el programa:

Programa de mesures educatives a menors

Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis – Mesura alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública per part de menors d’edat – Diputació de Barcelona

Entitat

Policia Municipal de Terrassa, CAS-Hospital Mútua Terrassa, Associació ALBA, Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Terrassa